ه بمشسا

جدیدترین نسخه از نرم افزار فلش پلیر ، یعنی نسخه Adobe Flash Player 11. EPS بر مبنای سود و زیان 12 ماهه اخیر (TTM) و نسبت P/S برای شرکتهای تولیدی و بر مبنای فروش 12 ماه اخیر (TTM) محاسبه شده است

2022-12-03
    محلول ديرما ت النهدي
  1. »تا َ ق َ دصلا َّ ن َم ِ ٌ ة َ ق َ دص
  2. ! وجزء من مقال للشيخ حسين بن محمود